Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1) Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel, fyzická osoba podnikající Jan Mandát, IČ 87025931,se sídlem Dlouhá  č.p. 1041/25, 370 11 České Budějovice (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“)

2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

4) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5)  Zbožím je produkt, který prodávající nabízí neadresnému počtu třetích osob k prodeji, to vše na základě samostatné smlouvy s dodavateli prodávajícího.

6) Kupující podáním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem Prodávajícího, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

7)  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.radanachuja.cz/(dále jen „webovástránka“).                                         II. Uzavření kupní smlouvy

1) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na webové stránce je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na webové stránce.

2)  Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,  Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3)  Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny jednostranně měnit. V případě uvedení chybné ceny v e-shopu a provedení objednávky zboží za nesprávnou cenu si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit, informovat objednatele a cenu zboží neprodleně opravit.

4)  Prodávající dále prohlašuje, že všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.

5)   Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a za předpokladu provedení registrace prohlašuje, že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Kupující dále výslovně prohlašuje, že provedením objednávky vybraného zboží výslovně souhlasí obchodními podmínkami prodávajícího ve znění, kdy objednávku učinil.

6)  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránce obchodu),
 •  fakturačních údajích,
 •  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 •  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

7)  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9) U zboží, které v době zpracování objednávky není skladem, zjistí prodávající jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů. Zboží, které není skladem nebo je na objednávku, může být zlevněno či zdraženo s ohledem na změny měnového kurzu. Plnění objednávky v co nejkratším termínu (obvykle do 3 pracovních dnů) sdělí prodávající kupujícímu na zadanou kontaktní elektronickou adresu.

10) Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

11) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.           

           III. Cena zboží a platební podmínky

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího při převzetí zboží
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
 • platba dobírkou;

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře.

4) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.             

           IV. Odstoupení od kupní smlouvy

1)  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2)  Kupující, který je spotřebitelem,má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3)  V případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání kupující, nemá tento právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v odst. 2 od smlouvy. Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto VOP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. V případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.

4)       Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu:

 •  elektronické pošty prodávajícího: info@radanachuja.cz. Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, zveřejněný na webové stránce. Kupující není povinen tento formulář použít.

5)   V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, čisté,nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující od prodávajícího převzal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.

6)  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7)  Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná. Prodávající se zavazuje informovat písemně kupujícího o důvodech započtení pohledávek, zejména o škodě a jejím rozsahu na zboží, to vše ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, ve které má prodávající povinnost vrátit kupujícímu finanční prostředky, resp. kupní cenu za zboží.

8)  Pro případ, že podávající poskytuje kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.          

         V. Přeprava a dodání zboží

1)  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V opačném případě se má za to, že způsob dopravy určuje prodávající.

2) S ohledem na možné varianty poskytuje prodávající cenu a způsob doručení, a to:

 1.   osobní odběr v provozovně prodávajícího, zdarma, provozní doba skladu je Po – Pá 9:00 – 16:00 hod (zboží bude rezervováno pouze 3 dny od domluveného vyzvednutí),Na adrese Nemanická 441/8; České Budějovice ; tel: 733 792 990

 

 1.  VŠECHNY objednávky nad 1499,-Kč doprava ZDARMA v ČR.

     I. doručení na území ČR:

Platba dobírkou: doprava "DPD" 99,-Kč. Dodací lhůta 1-2 pracovní dny po ČR není-li uvedeno jinak.
Platba převodem: doprava "DPD" 79,-Kč. Dodací lhůta 1-2 pracovní dny po ČR není-li uvedeno jinak.

(Dodání Českou poštou je také možné, alena výslovné požádání klienta. V tomto případě činí dodací lhůty 2-4 pracovní dny.)

II. Doručení na Slovensko – InTime – obchodný balík:
Platba dobírkou: doprava "inTime" 99,-Kč. Dodací lhůta 1-2 pracovní dny po ČR není-li uvedeno jinak.
Platba převodem: doprava "inTime" 79,-Kč. Dodací lhůta 1-2 pracovní dny po ČR není-li uvedeno jinak.

3)  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4)  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu Kupující převezme zboží s výhradou (při podpisu o převzetí kupující napíše, že přebírá s „výhradou“ nebo nemusí zásilku od přepravce převzít.). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5)   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 7 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

 

            VI. Práva z vadného plnění

1)  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí. Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, případné vady pak kupující uplatní způsobem a ve lhůtách uvedených v Reklamačním řádu. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

4)  Práva z vadného plnění (dále též „reklamaci“)  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5)  Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující bez zbytečného odkladu povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a) nahlásit popis a

b) zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupujícího o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího,

c) do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího

d) přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží

6) Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.

7) Práva z vadného plnění se nevztahují na zboží či díly, které jsou prezentovány jako „použité“.

              VII. ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3)  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

4)  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.          

        VIII. ochrana osobních údajů

1)  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2)  Uživatel souhlasí s tím, aby mu byly zasílány emailové zprávy (komerční sdělení a obecné informace o novinkách a aktualizacích serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.) na adresu udanou při registraci do uživatelského účtu. Tyto zprávy se považují za vyžádané kupujícím a nejsou tzv. spamem ze strany prodávajícího. Odmítnutí souhlasu se zasíláním takových zpráv může kupující kdykoliv sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu určenu pro elektronickou komunikaci.

3)  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícíhoz kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

4) Kupující je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bez udání důvodu.         

       IX. Závěrečná ustanovení

1)  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2)  Veškeré fotografie, loga, 3D fotografie a texty zboží v tomto e-shopu (www.radanachuja.cz) jsou chráněny zákonem § 46 – 57 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

3) Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu http://www.radanachuja.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně čtrnáct dnů před účinností nových obchodních podmínek.

4)  Ceny uvedené v internetovém obchodě http://www.radanachuja.cz jsou platné k okamžiku objednání.

5) Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

6)  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:

 • sídlo prodávajícího: Jan Mandát, IČ 87025931,se sídlem Dlouhá  č.p. 1041/25, 370 11 České Budějovice
 •  elektronické pošty prodávajícího: info@radanachuja.cz

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jan Mandát, IČ 87025931,se sídlem Dlouhá  č.p. 1041/25, 370 11 České Budějovice, platný a účinný ode dne 1.1 2015 vydaný v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“)

 

Čl. I. Základní ustanovení

1) Tento reklamační řád upravuje práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nakoupeného na internetovém obchodu www.radanachuja.cz, způsob jejich uplatnění a vyřízení reklamací, jakož i další související práva (dále jen „reklamační řád“). Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Jan Mandát, IČ 87025931,se sídlem Dlouhá č.p. 1041/25, 370 11 České Budějovice, pro internetový obchod na webové stránce www.radanachuja.cz a Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2)  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky (zejména ustanovením NOZ).

 

Čl. II. Povinnost prodávajícího

1)  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží doručí v objednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v předchozí větě je věc vadná. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

2)   Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)   má zboží vlastnosti vyspecifikované na webových stránkách obchodu prodávajícího,

b)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající na webových stránkách;

c)    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3)  Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

 

Čl. III. Lhůty pro uplatnění

1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu čl. II. reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

2)   Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3)  Případné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas ve lhůtách dle čl. III odst.3. reklamačního řádu:    

a)  pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy,

b)  soud k námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná.

 

Čl. IV. Reklamace zboží při přepravě

1)  Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není Kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží.

2)  Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a)    nahlásit popis a

b)  zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupující o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího.

3)  Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí kupující na:

 • e-mailovou adresu: info@radanachuja.cz

4) Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá prodávající kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

5) Prodávající má povinnost reklamaci dle bodu 6. reklamačního řádu prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do pěti (5) dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

6) Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno a zasláno bez zbytečného odkladu zpět Kupujícímu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající ukončí reklamaci a rozhodne o výměně poškozeného zboží. Náklady na výměnu poškozeného zboží nese prodávající.

 

Čl. V. Oznámení reklamace vady zboží a uplatnění práva

1)  Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu (dále jen „oznámení“). V oznámení kupující:

a)  označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží,

b)  může uvést, které právo dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu vůči prodávajícímu uplatňuje,

c)  připojí fotodokumentaci vady zboží.

2)  Kupující může použít formulář oznámení, pokud je zveřejněn na webových stránkách.

3)   Právo z vady zboží dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu může kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

4)   Zvolené právo kupujícího uvedené v oznámení z důvodu téže vady může kupující měnit pouze se souhlasem prodávajícího, nebo pokud kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v tomto reklamačním řádu. V případě, že prodávající v návaznosti na uplatnění nároku kupujícího neodstraní oznámené vady včas, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo zvoleného odstranění vady požadovat:

a)   přiměřenou slevu z ceny, nebo

b)   odstoupit od Smlouvy.

5)    Kupující zašle oznámení prodávajícímu:

a) na e-mailovou adresu: info@radanachuja.cz, nebo

b) na adresu sídla prodávajícího: Jan Mandát, IČ 87025931,se sídlem Dlouhá  č.p. 1041/25, 370 11 České Budějovice. Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení Oznámení Kupujícího Prodávajícímu.

Čl. VI. Nároky kupujícího z vad v případě podstatného porušení smlouvy

1) Kupující má v případě podstatného porušení smlouvy následující práva, na:

a)  odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci či chybějící části věci,

b)  odstranění vady opravou zboží (jedná-li se o odstranitelnou vadu),

c)  přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

     kupující neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu zboží,

      prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu zboží,

      prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

d)  odstoupení od smlouvy, pokud:

      není možné postupovat podle písm. a) tohoto čl. VI. reklamačního řádu

      nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

2) Kupující sdělí v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícímu, jaké právo dle čl. VI odst. 1 reklamačního řádu zvolil, v oznámení nebo bezprostředně po něm dle čl. V reklamačního řádu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady:

a) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b) odstoupit od smlouvy.

3) Nesdělí-li Kupující svoji volbu práva z vad, má kupující práva z vad jako v případě nepodstatného porušení uvedená v čl. VII reklamačního řádu.

 

Čl. VII. Nároky kupujícího z vad v případě nepodstatného porušení smlouvy

1) Výčet práv z vad: Kupující má v případě nepodstatného porušení smlouvy následující práva:

a) na odstranění vady nebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající:

a) dodat to, co chybí nebo

b) odstranit právní vadu zboží.

Jiné vady pak může prodávající dle své volby, která nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady, odstranit:

c)  opravou zboží nebo

d)  výměnou za nové zboží bez vad.

3) Pokud prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat:

a) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b) odstoupit od smlouvy.

4) Provedenou volbu nesmí Kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

 

Čl. VIII. Společná ustanovení

1) Při dodání nového zboží, vrátí kupující předem prodávajícímu na náklady prodávajícího původní zboží. V případě spotřebování zboží nebo jeho části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Prospěch kupujícího odpovídá kupní ceně, pokud bylo zboží spotřebováno celé nebo z části kupní ceny odpovídající poměrně části spotřebovaného zboží. Do doby vrácení zboží nebo náhrady prospěchu kupujícího není povinen prodávající poskytnout nové zboží kupujícímu.

2) Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, to neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) spotřeboval-li ji kupující před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může. Spotřeboval-li kupující zboží celé nebo jeho část, je povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Spotřeboval-li kupující celé zboží, má kupující prospěch ve výši kupní ceny spotřebovaného zboží, spotřeboval-li část, má kupující prospěch ve výši části kupní ceny odpovídající části spotřebovaného zboží.

 

Čl. IX Potvrzení a vyřízení reklamace

1) Prodávající vydá kupujícímu vhodným způsobem (s ohledem na formu oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na:

a) e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v oznámení, jinak na e-mailovou adresu, ze které Kupující odeslal Oznámení, je-li tato známa a nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

b) prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou kupujícím,

c)  jiným vhodným způsobem

2) Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do patnácti (15) pracovních dní od obdržení písemné reklamace Kupujícím. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět na náklady prodávajícího. Prodávající také může požádat dodatečně Kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží nebo vrácení zboží, kupující pak zašle fotodokumentaci Prodávajícímu bez zbytečného odkladu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího. Neposkytne-li kupující prodávajícímu součinnost a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou.

3) Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu, není-li dohodnuta doba delší.

4) V případě, že reklamace nebude v této lhůtě prodávajícím vyřízena, vznikají stejné nároky, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy dle čl. VI. reklamačního řádu.

 

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

2) Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1 2015 Reklamace z kupních smluv uzavřených před účinností tohoto reklamačního řádu se řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak